قوانین

قوانین و مقررات دندانپزشکی شبانه روزی دریا | دندانپزشکی در کرج

کلینیک دندان پـزشکی مؤسسه ای است که به منظور ارائه خدمات تشخیصی ، درمانی و پیش گیری بیماری های دهان و دندان توسط دندان پزشکان ( عمومی – تخصصی ) براساس ضوابط ومقررات مربوطه دائر می گردد و دندان پزشکان عمومی مجاز به ارائه خدمات دندان پزشکی عمومی در چارچوب برنامه های آموزشی دوره دندان پزشکی می باشند و دندان پزشکان متخصص حداقل در سه رشته تخصصـی کلینیکی فعالیت می نمایند . همکاری دندان پزشکان متخصص با درمانگاه های عمومی و همکـاری دنـدان پـزشکان عمومی با درمانگاه های تخصصی در جهت ارائه خدمات با کیفیت بیشتر بلامانع می باشد .